2016 – Архів. Історія. Сучасність. – Випуск 2

3-4 вересня 2015 року в Одесі відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Архів. Історія. Сучасність», присвячена 95-річному ювілею Державного архіву Одеської області. У роботі конференції взяли участь понад 80 науковців з України (Іллічівськ, Київ, Кіровоград, Луцьк, Миколаїв, Одеса, Полтава, Прилиманське, Харків, Черкаси), Греції, Грузії, Молдови, Польщі та Угорщини Докладніше про заходи під час проведення конференції – в  інформаційному повідомленні та фотозвіті. По результатах конференції видано збірку наукових праць:

АРХІВ. ІСТОРІЯ. СУЧАСНІСТЬ

ВИПУСК 2

ПОВНА ЦИФРОВА КОПІЯ МАКЕТУ ВИДАННЯ (файл у форматі .pdf, 28 Мb):

Архів. Історія. Сучасність. Випуск 2. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю Державного архіву Одеської області (1920-2015), Одеса, 3-4 вересня 2015 р. / Одеська обласна держадміністрація, Одеська обласна рада, Державний архів Одеської області / Ред. кол.: В.В.Левчук (голова) та ін.; Наук. ред. І.В.Сапожников, Л.Г.Білоусова; Відп. ред. С.Є.Березін; Кол. авторів. – Одеса: Бондаренко М. О., 2016. – 444 с. (Серія: «Праці Державного архіву Одеської області». – Т. XLV)


ЦИФРОВІ КОПІІ ВИДАННЯ ПО ЧАСТИНАХ, ЗА ЗМІСТОМ (файли у форматі .pdf):

ОБКЛАДИНКА

ТИТУЛ і АВАНТИТУЛ
С. 1-2

Володимир Левчук
ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
С. 3

Лілія Білоусова
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АРХІВ. ІСТОРІЯ. СУЧАСНІСТЬ» (Одеса, 3-4 вересня 2015 р.) – ПОГЛЯД З МИНУЛОГО У МАЙБУТНЄ
С. 5-16

Виталий Абрамов
СЕМЬЯ В.В.КАНДИНСКОГО В ОДЕССЕ ПО ДОКУМЕНТАМ ИЗ ФОНДОВ ГАОО
С. 17-25

Анна Алєксєєнко
ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ НАУКИ, ПРОМИСЛОВОСТІ ТА АРХІТЕКТУРИ ОДЕСИ У ФОНДАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО АРХІВУ УКРАЇНИ
С. 25-29

Олег Бабенко
ДОКУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ДЖЕРЕЛО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ВТРАТИ УКРАЇНИ ВІД ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ РАДЯНСЬКОГО РЕЖИМУ (на прикладі проекту КремГЕС)
С. 30-35

Костянтин Бацак
ІТАЛІЙСЬКА ОПЕРА ОДЕСИ (1811-1873 рр.) В ДОКУМЕНТАХ ФОНДІВ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
С. 36-40

Лилия Белоусова
ИОНИЧЕСКИЕ ГРЕКИ В ОДЕССЕ В КОНЦЕ XVIII – XIX вв.: СЕМЬЯ ФЛОГАИТИ
С. 40-52

Сергей Березин
ИЗ ИСТОРИИ АНТИКОВЕДЕНИЯ В ОДЕССЕ: ДОКУМЕНТЫ ЛИЧНЫХ ФОНДОВ О КАДРОВОЙ СИТУАЦИИ В НОВОРОССИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
С. 52-58

Олена Боряк
СТАН ПОВИВАЛЬНОЇ СПРАВИ В ОДЕСІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДІЛОВОДСТВА ОДЕСЬКОГО ЛІКАРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ)
С. 59-62

Тетяна Боряк
ГОЛОДОМОР У МІСТАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
С. 62-67

Оксана Вербіцька
ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ АН УРСР у 1950-1960 рр. ЯК ДЖЕРЕЛО З ВИВЧЕННЯ РОЗВИТКУ АКАДЕМІЧНОГО ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВА
С. 67-71

Світлана Виногловська
З ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВІДДІЛУ ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБЛІКУ ДОКУМЕНТІВ ДАОО
С. 71-76

Степан Віднянський
Ф.П.ШЕВЧЕНКО І СТАНОВЛЕННЯ СЛАВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ІНСТИТУТІ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАНУ
С. 76-82

Тарас Вінцковський
ПРОБЛЕМИ БІЖЕНЦІВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В ОДЕСІ В УМОВАХ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 РОКУ
С. 82-83

Надія Вовченко
АРХІВНИЙ ФОНД ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ
С. 84-86

Светлана Герасимова
ЗАДАЧИ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРХИВА ИЛИ КАК СЛОМАТЬ УСТОЯВШИЙСЯ СТЕРЕОТИП
С. 86-91

Сергей Гизер
МУСУЛЬМАНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ XIV-XVIII вв. ИЗ ФОНДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
С. 91-94

Ганна Горбачова
ІСТОРІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ АРХІВНОЇ СПРАВИ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ НА СТОРІНКАХ ЩОРІЧНИКА «СТУДІЇ З АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА»
С. 94-99

Ирэна Гребцова
МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ ОДЕССКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕГО ПОПЕЧИТЕЛЕЙ ВО ВТОРОЙ ТРЕТИ XIX ст. В ФОНДАХ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА
С. 99-108

Давид Давтян
ИЗ ИСТОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРМЯНСКИХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОДЕССЫ (1914-1918 гг.)
С. 109-112

Євген Джумига
ІСТОРІЯ БІЖЕНЦІВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ У ДОРЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПЕРІОД В ОДЕСІ (1914 – лютий 1917 р.): ОГЛЯД ІСТОРІОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛ
С. 112-117

Наталія Діанова
МАТЕРІАЛИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ АРХІЄПИСКОПА ХЕРСОНСЬКОГО І ТАВРІЙСЬКОГО ІНОКЕНТІЯ (БОРИСОВА)
С. 117-121

Оксана Іваненко
МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ УНІВЕРСИТЕТУ СВ. ВОЛОДИМИРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. ЗА ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ МІСТА КИЄВА
С. 121-127

Олександр Калініченко
ЩЕ РАЗ ПРО СВІТОВЕ НАДБАННЯ ОДЕСИТА ВОЛОДИМИРА АФОНАСЬОВИЧА КРЕМІНСЬКОГО
С. 128-132

Максим Кашкаєв
ФОНД УПРАВЛІННЯ ТИМЧАСОВОГО ОДЕСЬКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА В ДЕРЖАВНОМУ АРХІВІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
С. 133-136

Алексей Келер
НЕМЦЫ ПРИЧЕРНОМОРЬЯ. АРХИВНЫЕ ФОНДЫ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ КАК ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ИСТОЧНИКИ В ПОИСКЕ КОРНЕЙ РАЗВЕЯННОГО НАРОДА
С. 136-140

Тетяна Клименко
ДО ІСТОРІЇ МІСТА ЧЕРКАСИ ЗА ДОКУМЕНТАЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
С. 140-144

Лидия Ковальчук
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ГОСАРХИВЕ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ПЕРВОГО ГОДА
С. 144-149

Олександр Краковський
ІСТОРІЯ МОГО РОДУ ВІД СЕРЕДИНИ ХVIII ДО ПОЧАТКУ XX ст.: ЗА МАТЕРІАЛАМИ АРХІВІВ ОДЕСЬКОЇ, МИКОЛАЇВСЬКОЇ ТА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ
С. 150-156

Ольга Куценко
МАТЕРИАЛЫ АРХИВА ЛИТЕРАТУРОВЕДА З.А.БОРИНЕВИЧ-БАБАЙЦЕВОЙ В ОДЕССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ МУЗЕЕ
С. 156-161

Валерій Левченко
РОЛЬ ОДЕСЬКИХ ВЧЕНИХ-ІСТОРИКІВ У СТАНОВЛЕННІ АРХІВНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ (перша третина ХХ ст.)
С. 162-169

Галина Левченко
МАТЕРІАЛИ ЩОДО ІСТОРІЇ ГАЗЕТИ «ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК» (1827-1894) У ФОНДАХ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
С. 170-172

Лариса Левченко
ЄВРЕЙСЬКІ АРХІВИ В США
С. 173-180

Володимир Левчук
РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗКІВ ОДЕСИ З МІСТАМИ-ПОБРАТИМАМИ
С. 180-185

Олексій Макієнко
ФОРМУВАННЯ ФОНДІВ ЗЕМСЬКИХ УСТАНОВ У ДЕРЖАВНИХ АРХІВАХ УКРАЇНИ
С. 185-193

Лілія Маренець
ЗВІТ ВИКЛАДАЧІВ ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКОГО ЗЕМСЬКОГО РЕАЛЬНОГО УЧИЛИЩА ПРО 2-Й З’ЇЗД РОСІЙСЬКИХ ДІЯЧІВ З ТЕХНІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У РОСІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО ІСТОРИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
С. 193-195

Алёна Мартыненко
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОДЕССКОГО АРХИВА в 1920-1940-х гг. – ОТРАЖЕНИЕ ЭПОХИ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА
С. 196-201

Ірина Матяш
ДИПЛОМАТИЧНІ АРХІВИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ: ПРОБЛЕМА РЕКОНСТРУКЦІЇ
С. 201-207

Лилия Мельниченко
ЛИЧНЫЕ СОБРАНИЯ ОДЕССИТОВ – ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ ПИСАТЕЛЬСКИХ ФОНДОВ В ОДЕССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ МУЗЕЕ
С. 208-211

Микола Михайлуца
МАЛОВІДОМІ ДЖЕРЕЛА ІЗ ДАОО: НАКАЗ №89 ПРО РЕГЛАМЕНТАЦІЮ РЕЛІГІЙНИХ КУЛЬТІВ ТА РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ І ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ В РОКИ ОКУПАЦІЇ ПІВДНЯ УКРАЇНИ («ТРАНСНІСТРІЯ» 1941-1944 рр.)
С. 212-215

Олександр Музичко
ЩОДЕННИК ІСТОРИКА І.А.ЛИННИЧЕНКА: ПОХОДЖЕННЯ, АРХІВНА «ДОЛЯ», ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ
С. 216-221

Евгения Мхатвари
АРХИВ И НАСЛЕДИЕ ПОКОЛЕНИЙ В ПЕРИОД ВОЙНЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ (40-е – 60-е гг. ХХ столетия)
С. 221-224

Анна Паниван
КОНФЕРЕНЦИИ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ОДЕССКОГО ОБЛАСТИ
С. 224-227

Анна Петрова, Наталія Петрова
КОЛЕКЦІЯ П.Т.МАРКУШЕВСЬКОГО У ДЕРЖАВНОМУ АРХІВІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНЦІВ
С. 227-230

Валентина Петрович, Наталія Киричук
ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ АРХІВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
С. 230-235

Александр Пеший, Марина Тарасова
СВЕДЕНИЯ ОБ ИМЕНИТЫХ ОСОБАХ В МЕТРИЧЕСКИХ КНИГАХ ОБЛАСТНЫХ АРХИВОВ ОДЕССЫ И ХЕРСОНА (кон. XVIII – нач. XIX ст.)
С. 235-248

Тетяна Подкупко
ОСОБОВІ АРХІВНІ ФОНДИ УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. В ОДЕСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ
С. 248-251

Юлия Прокоп
ОБЗОР ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ЕВРЕЕВ-ИНОСТРАНЦЕВ ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
С. 252-255

Юлія Прокоп, Вадим Хмарський
ПЕРСОНІФІКАЦІЯ ЗАСНОВНИКІВ БРОДСЬКОЇ СИНАГОГИ В ОДЕСІ
С. 256-260

Тамаз Путкарадзе
ГРУЗИНСКАЯ ДИАСПОРА В ТУРЦИИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ПОИСКА ИДЕНТИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ КУРДСКО-ТУРЕЦКОГО КОНФЛИКТА
С. 260-263

Віктор Савченко
АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ АНАРХІСТСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХ ст.
С. 263-266

Игорь Сапожников
ОСМАНСКИЙ ЗАМОК ХАДЖИБЕЙ (HOCABEY HISAR – حواجه بـك حصاری ) В 1766-1789 ГОДАХ
С. 267-277

Игорь Сапожников, Сергей Аргатюк
ИЗ ИСТОРИИ КРЕПОСТЕЙ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ: 1797-1812 гг.
С. 277-290

Игорь Сапожников, Михаил Талалай
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ В 1920 ГОДУ: СУДЬБА РОССИЙСКИХ «АЗИНАРЦЕВ» И ГИБЕЛЬ ИТАЛЬЯНСКОГО ЭСМИНЦА «РАККИА»
С. 290-308

Сергей Седых
ДОКУМЕНТЫ К.К.КОСТАНДИ В АРХИВАХ
С. 309-310

Олександр Серединський
СПІВРОБІТНИКИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ – УЧАСНИКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
С. 311-314

Олена Синявська
АРХІВНА ПРАКТИКА В ДЕРЖАВНОМУ АРХІВІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ІСТОРИКІВ
С. 315-317

Валентина Січкаренко
«ЗОЛОТИЙ ФОНД» ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИЯВЛЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЇ І ОЦИФРУВАННЯ ОСОБО ЦІННИХ ТА УНІКАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ
С. 318-321

Сергій Соколюк
НАПАДИ МОРСЬКИХ ТЕРОРИСТІВ І ПІРАТІВ НА СУДНА ЧОРНОМОРСЬКОГО МОРСЬКОГО ПАРОПЛАВСТВА у 1970-1980 рр. (за матеріалами фондів Державного архіву Одеської області)
С. 322-326

Олена Солончук
ТАЄМНИЧИЙ АРХІВІСТ: ДО БІОГРАФІЇ ДИРЕКТОРА ОДЕСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО АРХІВУ ЄВГЕНА МАРТИНОВСЬКОГО
С. 326-328

László Szögi / Ласло Cьогі
UNIVERSITÄTSARCHIVWESEN UND DIE GESCHICHTE DES ARCHIVVERBANDES DER UNGARISCHEN HOCHSCHULBILDUNG / УНІВЕРСИТЕТСЬКА АРХІВНА НАУКА ТА ІСТОРІЯ АРХІВНИХ ФОНДІВ УГОРСЬКИХ ВИШІВ
С. 328-331

Валерій Томазов
СЕСТРИ-БЛАГОДІЙНИЦІ З РОДУ МАВРОГОРДАТО
С. 331-334

Олена Уварова, Анатолій Хромов
ЗНАХІДКА В ДЕРЖАВНОМУ АРХІВІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СІОНІСТСЬКА МЕДАЛЬ КІНЦЯ ХІХ ст.
С. 334-336

Галина Успенська
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ В ДЕРЖАВНОМУ АРХІВІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (20-ті роки ХХ ст.)
С. 336-339

Анатолій Хромов
СТВОРЕННЯ ФОНДУ КОРИСТУВАННЯ: ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
С. 339-341

Томаш Цесельский
АРХИВНОЕ И БИБЛИОТЕЧНОЕ НАСЛЕДИЕ О ПОЛЬСКОМ НАСЕЛЕНИИ КАК ИСТОЧНИК ИСТОРИИ ОДЕССКОГО РЕГИОНА
С. 342-350

Марина Чиркова
ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКИХ АРХІВІВ У ЦИФРОВУ ЕПОХУ
С. 350-355

Олександр Шишко
«СПИСОК РОЗСТРІЛЯНИХ ОДЕСЬКОЮ ГУБЕРНСЬКОЮ НАДЗВИЧАЙНОЮ КОМІСІЄЮ ЗА 1920 рік»
С. 355-358

Елена Штепко
ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ОТДЕЛА НАУЧНО-СПРАВОЧНОГО АППАРАТА В ОДЕССКОМ АРХИВЕ (1920-1940-е гг.)
С. 359-362

Олена Яворська
ЛІТЕРАТУРНИЙ АРХІВ МИХАЙЛА ЖУКА
С. 362-367

РОЗДІЛ ІІ

Лілія Білоусова
ВИДАВНИЧА РОБОТА ТА МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ у 1920-2015 роках
С. 369-380

Додаток 1
ВИДАННЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА У СПІВПРАЦІ З ПАРТНЕРАМИ 1961-2015
С. 381-389

Додаток 2
БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 1985-2015 РОКИ
С. 390-434

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
С. 435-437

ЗМІСТ
С. 438-442

Сторінка «ДЛЯ НОТАТОК»
С. 443

ПРИКІНЦЕВИЙ ТИТУЛ
С. 444

ОБКЛАДИНКА