2016 – Архів. Історія. Сучасність. – Випуск 2

3-4 вересня 2015 року в Одесі відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Архів. Історія. Сучасність», присвячена 95-річному ювілею Державного архіву Одеської області. У роботі конференції взяли участь понад 80 науковців з України (Іллічівськ, Київ, Кіровоград, Луцьк, Миколаїв, Одеса, Полтава, Прилиманське, Харків, Черкаси), Греції, Грузії, Молдови, Польщі та Угорщини. По результатах конференції видано збірку наукових праць.

ЦИФРОВІ КОПІЇ ВИДАННЯ ПО ЧАСТИНАХ, ЗА ЗМІСТОМ (файли у форматі .pdf)

ОБКЛАДИНКА

ТИТУЛ і АВАНТИТУЛ
С. 1-2

Володимир Левчук
ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
С. 3

Лілія Білоусова
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АРХІВ. ІСТОРІЯ. СУЧАСНІСТЬ» (Одеса, 3-4 вересня 2015 р.) – ПОГЛЯД З МИНУЛОГО У МАЙБУТНЄ
С. 5-16

Виталий Абрамов
СЕМЬЯ В.В.КАНДИНСКОГО В ОДЕССЕ ПО ДОКУМЕНТАМ ИЗ ФОНДОВ ГАОО
С. 17-25

Анна Алєксєєнко
ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ НАУКИ, ПРОМИСЛОВОСТІ ТА АРХІТЕКТУРИ ОДЕСИ У ФОНДАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО АРХІВУ УКРАЇНИ
С. 25-29

Олег Бабенко
ДОКУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ДЖЕРЕЛО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ВТРАТИ УКРАЇНИ ВІД ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ РАДЯНСЬКОГО РЕЖИМУ (на прикладі проекту КремГЕС)
С. 30-35

Костянтин Бацак
ІТАЛІЙСЬКА ОПЕРА ОДЕСИ (1811-1873 рр.) В ДОКУМЕНТАХ ФОНДІВ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
С. 36-40

Лилия Белоусова
ИОНИЧЕСКИЕ ГРЕКИ В ОДЕССЕ В КОНЦЕ XVIII – XIX вв.: СЕМЬЯ ФЛОГАИТИ
С. 40-52

Сергей Березин
ИЗ ИСТОРИИ АНТИКОВЕДЕНИЯ В ОДЕССЕ: ДОКУМЕНТЫ ЛИЧНЫХ ФОНДОВ О КАДРОВОЙ СИТУАЦИИ В НОВОРОССИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
С. 52-58

Олена Боряк
СТАН ПОВИВАЛЬНОЇ СПРАВИ В ОДЕСІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДІЛОВОДСТВА ОДЕСЬКОГО ЛІКАРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ)
С. 59-62

Тетяна Боряк
ГОЛОДОМОР У МІСТАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
С. 62-67

Оксана Вербіцька
ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ АН УРСР у 1950-1960 рр. ЯК ДЖЕРЕЛО З ВИВЧЕННЯ РОЗВИТКУ АКАДЕМІЧНОГО ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВА
С. 67-71

Світлана Виногловська
З ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВІДДІЛУ ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБЛІКУ ДОКУМЕНТІВ ДАОО
С. 71-76

Степан Віднянський
Ф.П.ШЕВЧЕНКО І СТАНОВЛЕННЯ СЛАВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ІНСТИТУТІ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАНУ
С. 76-82

Тарас Вінцковський
ПРОБЛЕМИ БІЖЕНЦІВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В ОДЕСІ В УМОВАХ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 РОКУ
С. 82-83

Надія Вовченко
АРХІВНИЙ ФОНД ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ
С. 84-86

Светлана Герасимова
ЗАДАЧИ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРХИВА ИЛИ КАК СЛОМАТЬ УСТОЯВШИЙСЯ СТЕРЕОТИП
С. 86-91

Сергей Гизер
МУСУЛЬМАНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ XIV-XVIII вв. ИЗ ФОНДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
С. 91-94

Ганна Горбачова
ІСТОРІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ АРХІВНОЇ СПРАВИ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ НА СТОРІНКАХ ЩОРІЧНИКА «СТУДІЇ З АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА»
С. 94-99

Ирэна Гребцова
МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ ОДЕССКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕГО ПОПЕЧИТЕЛЕЙ ВО ВТОРОЙ ТРЕТИ XIX ст. В ФОНДАХ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА
С. 99-108

Давид Давтян
ИЗ ИСТОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРМЯНСКИХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОДЕССЫ (1914-1918 гг.)
С. 109-112

Євген Джумига
ІСТОРІЯ БІЖЕНЦІВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ У ДОРЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПЕРІОД В ОДЕСІ (1914 – лютий 1917 р.): ОГЛЯД ІСТОРІОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛ
С. 112-117

Наталія Діанова
МАТЕРІАЛИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ АРХІЄПИСКОПА ХЕРСОНСЬКОГО І ТАВРІЙСЬКОГО ІНОКЕНТІЯ (БОРИСОВА)
С. 117-121

Оксана Іваненко
МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ УНІВЕРСИТЕТУ СВ. ВОЛОДИМИРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. ЗА ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ МІСТА КИЄВА
С. 121-127

Олександр Калініченко
ЩЕ РАЗ ПРО СВІТОВЕ НАДБАННЯ ОДЕСИТА ВОЛОДИМИРА АФОНАСЬОВИЧА КРЕМІНСЬКОГО
С. 128-132

Максим Кашкаєв
ФОНД УПРАВЛІННЯ ТИМЧАСОВОГО ОДЕСЬКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА В ДЕРЖАВНОМУ АРХІВІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
С. 133-136

Алексей Келер
НЕМЦЫ ПРИЧЕРНОМОРЬЯ. АРХИВНЫЕ ФОНДЫ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ КАК ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ИСТОЧНИКИ В ПОИСКЕ КОРНЕЙ РАЗВЕЯННОГО НАРОДА
С. 136-140

Тетяна Клименко
ДО ІСТОРІЇ МІСТА ЧЕРКАСИ ЗА ДОКУМЕНТАЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
С. 140-144

Лидия Ковальчук
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ГОСАРХИВЕ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ПЕРВОГО ГОДА
С. 144-149

Олександр Краковський
ІСТОРІЯ МОГО РОДУ ВІД СЕРЕДИНИ ХVIII ДО ПОЧАТКУ XX ст.: ЗА МАТЕРІАЛАМИ АРХІВІВ ОДЕСЬКОЇ, МИКОЛАЇВСЬКОЇ ТА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ
С. 150-156

Ольга Куценко
МАТЕРИАЛЫ АРХИВА ЛИТЕРАТУРОВЕДА З.А.БОРИНЕВИЧ-БАБАЙЦЕВОЙ В ОДЕССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ МУЗЕЕ
С. 156-161

Валерій Левченко
РОЛЬ ОДЕСЬКИХ ВЧЕНИХ-ІСТОРИКІВ У СТАНОВЛЕННІ АРХІВНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ (перша третина ХХ ст.)
С. 162-169

Галина Левченко
МАТЕРІАЛИ ЩОДО ІСТОРІЇ ГАЗЕТИ «ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК» (1827-1894) У ФОНДАХ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
С. 170-172

Лариса Левченко
ЄВРЕЙСЬКІ АРХІВИ В США
С. 173-180

Володимир Левчук
РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗКІВ ОДЕСИ З МІСТАМИ-ПОБРАТИМАМИ
С. 180-185

Олексій Макієнко
ФОРМУВАННЯ ФОНДІВ ЗЕМСЬКИХ УСТАНОВ У ДЕРЖАВНИХ АРХІВАХ УКРАЇНИ
С. 185-193

Лілія Маренець
ЗВІТ ВИКЛАДАЧІВ ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКОГО ЗЕМСЬКОГО РЕАЛЬНОГО УЧИЛИЩА ПРО 2-Й З’ЇЗД РОСІЙСЬКИХ ДІЯЧІВ З ТЕХНІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У РОСІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО ІСТОРИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
С. 193-195

Алёна Мартыненко
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОДЕССКОГО АРХИВА в 1920-1940-х гг. – ОТРАЖЕНИЕ ЭПОХИ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА
С. 196-201

Ірина Матяш
ДИПЛОМАТИЧНІ АРХІВИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ: ПРОБЛЕМА РЕКОНСТРУКЦІЇ
С. 201-207

Лилия Мельниченко
ЛИЧНЫЕ СОБРАНИЯ ОДЕССИТОВ – ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ ПИСАТЕЛЬСКИХ ФОНДОВ В ОДЕССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ МУЗЕЕ
С. 208-211

Микола Михайлуца
МАЛОВІДОМІ ДЖЕРЕЛА ІЗ ДАОО: НАКАЗ №89 ПРО РЕГЛАМЕНТАЦІЮ РЕЛІГІЙНИХ КУЛЬТІВ ТА РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ І ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ В РОКИ ОКУПАЦІЇ ПІВДНЯ УКРАЇНИ («ТРАНСНІСТРІЯ» 1941-1944 рр.)
С. 212-215

Олександр Музичко
ЩОДЕННИК ІСТОРИКА І.А.ЛИННИЧЕНКА: ПОХОДЖЕННЯ, АРХІВНА «ДОЛЯ», ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ
С. 216-221

Евгения Мхатвари
АРХИВ И НАСЛЕДИЕ ПОКОЛЕНИЙ В ПЕРИОД ВОЙНЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ (40-е – 60-е гг. ХХ столетия)
С. 221-224

Анна Паниван
КОНФЕРЕНЦИИ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ОДЕССКОГО ОБЛАСТИ
С. 224-227

Анна Петрова, Наталія Петрова
КОЛЕКЦІЯ П.Т.МАРКУШЕВСЬКОГО У ДЕРЖАВНОМУ АРХІВІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНЦІВ
С. 227-230

Валентина Петрович, Наталія Киричук
ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ АРХІВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
С. 230-235

Александр Пеший, Марина Тарасова
СВЕДЕНИЯ ОБ ИМЕНИТЫХ ОСОБАХ В МЕТРИЧЕСКИХ КНИГАХ ОБЛАСТНЫХ АРХИВОВ ОДЕССЫ И ХЕРСОНА (кон. XVIII – нач. XIX ст.)
С. 235-248

Тетяна Подкупко
ОСОБОВІ АРХІВНІ ФОНДИ УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. В ОДЕСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ
С. 248-251

Юлия Прокоп
ОБЗОР ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ЕВРЕЕВ-ИНОСТРАНЦЕВ ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
С. 252-255

Юлія Прокоп, Вадим Хмарський
ПЕРСОНІФІКАЦІЯ ЗАСНОВНИКІВ БРОДСЬКОЇ СИНАГОГИ В ОДЕСІ
С. 256-260

Тамаз Путкарадзе
ГРУЗИНСКАЯ ДИАСПОРА В ТУРЦИИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ПОИСКА ИДЕНТИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ КУРДСКО-ТУРЕЦКОГО КОНФЛИКТА
С. 260-263

Віктор Савченко
АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ АНАРХІСТСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХ ст.
С. 263-266

Игорь Сапожников
ОСМАНСКИЙ ЗАМОК ХАДЖИБЕЙ (HOCABEY HISAR – حواجه بـك حصاری ) В 1766-1789 ГОДАХ
С. 267-277

Игорь Сапожников, Сергей Аргатюк
ИЗ ИСТОРИИ КРЕПОСТЕЙ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ: 1797-1812 гг.
С. 277-290

Игорь Сапожников, Михаил Талалай
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ В 1920 ГОДУ: СУДЬБА РОССИЙСКИХ «АЗИНАРЦЕВ» И ГИБЕЛЬ ИТАЛЬЯНСКОГО ЭСМИНЦА «РАККИА»
С. 290-308

Сергей Седых
ДОКУМЕНТЫ К.К.КОСТАНДИ В АРХИВАХ
С. 309-310

Олександр Серединський
СПІВРОБІТНИКИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ – УЧАСНИКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
С. 311-314

Олена Синявська
АРХІВНА ПРАКТИКА В ДЕРЖАВНОМУ АРХІВІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ІСТОРИКІВ
С. 315-317

Валентина Січкаренко
«ЗОЛОТИЙ ФОНД» ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИЯВЛЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЇ І ОЦИФРУВАННЯ ОСОБО ЦІННИХ ТА УНІКАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ
С. 318-321

Сергій Соколюк
НАПАДИ МОРСЬКИХ ТЕРОРИСТІВ І ПІРАТІВ НА СУДНА ЧОРНОМОРСЬКОГО МОРСЬКОГО ПАРОПЛАВСТВА у 1970-1980 рр. (за матеріалами фондів Державного архіву Одеської області)
С. 322-326

Олена Солончук
ТАЄМНИЧИЙ АРХІВІСТ: ДО БІОГРАФІЇ ДИРЕКТОРА ОДЕСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО АРХІВУ ЄВГЕНА МАРТИНОВСЬКОГО
С. 326-328

László Szögi / Ласло Cьогі
UNIVERSITÄTSARCHIVWESEN UND DIE GESCHICHTE DES ARCHIVVERBANDES DER UNGARISCHEN HOCHSCHULBILDUNG / УНІВЕРСИТЕТСЬКА АРХІВНА НАУКА ТА ІСТОРІЯ АРХІВНИХ ФОНДІВ УГОРСЬКИХ ВИШІВ
С. 328-331

Валерій Томазов
СЕСТРИ-БЛАГОДІЙНИЦІ З РОДУ МАВРОГОРДАТО
С. 331-334

Олена Уварова, Анатолій Хромов
ЗНАХІДКА В ДЕРЖАВНОМУ АРХІВІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СІОНІСТСЬКА МЕДАЛЬ КІНЦЯ ХІХ ст.
С. 334-336

Галина Успенська
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ В ДЕРЖАВНОМУ АРХІВІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (20-ті роки ХХ ст.)
С. 336-339

Анатолій Хромов
СТВОРЕННЯ ФОНДУ КОРИСТУВАННЯ: ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
С. 339-341

Томаш Цесельский
АРХИВНОЕ И БИБЛИОТЕЧНОЕ НАСЛЕДИЕ О ПОЛЬСКОМ НАСЕЛЕНИИ КАК ИСТОЧНИК ИСТОРИИ ОДЕССКОГО РЕГИОНА
С. 342-350

Марина Чиркова
ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКИХ АРХІВІВ У ЦИФРОВУ ЕПОХУ
С. 350-355

Олександр Шишко
«СПИСОК РОЗСТРІЛЯНИХ ОДЕСЬКОЮ ГУБЕРНСЬКОЮ НАДЗВИЧАЙНОЮ КОМІСІЄЮ ЗА 1920 рік»
С. 355-358

Елена Штепко
ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ОТДЕЛА НАУЧНО-СПРАВОЧНОГО АППАРАТА В ОДЕССКОМ АРХИВЕ (1920-1940-е гг.)
С. 359-362

Олена Яворська
ЛІТЕРАТУРНИЙ АРХІВ МИХАЙЛА ЖУКА
С. 362-367

Лілія Білоусова
ВИДАВНИЧА РОБОТА ТА МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ у 1920-2015 роках
С. 369-380

Додаток 1
ВИДАННЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА У СПІВПРАЦІ З ПАРТНЕРАМИ 1961-2015
С. 381-389

Додаток 2
БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 1985-2015 РОКИ
С. 390-434

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
С. 435-437

ЗМІСТ
С. 438-442

Сторінка «ДЛЯ НОТАТОК»
С. 443

ПРИКІНЦЕВИЙ ТИТУЛ
С. 444

ОБКЛАДИНКА