Методичні рекомендації

Документи

Методичні рекомендації «Проведення перевірок служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів (архівів) підприємств, установ, організацій»

Методичні рекомендації

Наказ №71 від 24.08.2023


Методичні рекомендації «Організація роботи експертної комісії підприємства, установи, організації різних форм власності, експертної комісії райдержадміністрації, міської ради та порядку передачі документів на розгляд експертно-перевірної комісії Державного архіву Одеської області»

Методичні рекомендації «Проведення перевірок стану архівної справи в архівних установах районних державних адміністрацій та міських рад Одеської області»

Синявська О.О. Архівна практика. Методичні вказівки для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 032 «Історія та археологія». – Одеса, 2022. – 29 с.


Укладання списків фондоутворювачів в архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад: Методичні рекомендації / Укл. О.І.Ксендзик. – Одеса: Державний архів Одеської області, 2012. – 20 с. 


Експертиза цінності документів постійного зберігання вищих та середніх учбових закладів: Методичні рекомендації / Укл. В.О.Хромова. – Одеса: Державний архів Одеської області, 2012. – 12 с.