1. /
  2. Доступ до публічної інформації

Доступ до публічної інформації

Закон України “Про доступ до публічної інформації” – на сайті “Законодавство України” офіційного веб-порталу Верховної Ради України

Указ Президента України №547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” – на веб-порталі Офіційне інтернет-представництво Президента України

Указ Президента України №548/2011 “Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України” – на веб-порталі Офіційне інтернет-представництво Президента України

Постанова Кабінету Міністрів України №583 “Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади”


Розділ “Доступ до публічної інформації” – на офіційному веб-порталі Одеської обласної державної адміністрації

Розпорядження голови обласної державної адміністрації, прийняті на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

Розпорядження голови облдержадміністрації від 26.07.2012 №762 А-2012 “Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в обласній державній адміністрації”

Розпорядження від 07.05.12 № 414/А-2012 “Про затвердження Інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію, в Одеській обласній державній адміністрації”

Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.07.2012 № 641/А2012 “Про порядок організації та забезпечення доступу до системи обліку публічної інформації в Одеській обласній державній адміністрації”

Розпорядження голови облдержадміністрації від 01.07.2011 №506/А-2011 «Про питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Одеській обласній державній адміністрації


Увага! Перелік відомостей, які містять конфіденційну інформацію,що є власністю держави і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» державних архівних установ:

– Відомості про стан технічного захисту інформації в центральних державних архівних установах України, Державному архіві в АР Крим, державних архівах областей, міст Києва та Севастополя.
– Листування з Державним комітетом архівів України, обласними управліннями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України про технічний захист інформації.
– Перелік посад, що дають право працівникам, які їх займають, надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності.
– Відомості про надання, переоформлення та скасування допуску до державної таємниці працівникам державних архівних установ.
– Облікові картки громадян про надання допуску до державної таємниці.
– Номенклатури секретних справ державних архівних установ.
– Номенклатури посад працівників державних архівних установ, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.
– Протоколи засідань експертно-перевірних комісій центральних державних архівів України, Державного архіву в АР Крим, державних архівів областей, міст Києва та Севастополя, на яких розглядаються проекти нормативно-методичних документів з грифом обмеженого доступу «Для службового користування».
– Особові справи працівників центральних державних архівів України, Державного архіву в АР Крим, державних архівів областей, міст Києва та Севастополя.


ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Наказ Директора Державного архіву Одеської області 01.12.2017 №28 “Про удосконалення роботи архіву по забезпеченню прав громадян на доступ до публічної інформації”

Наказ Директора Державного архіву Одеської області 13.10.2011 №52 “Про питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Державному архіві Одеської області”

Порядок складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державний архів Одеської області

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

До уваги заявників!

Ст. 20 Закону України «Про публічну інформацію» від 13.01.2011 № 2939-VI з вимогою розгляду звернення (запиту) у 5-денний термін стосується тільки інформації про діяльність архіву як державної установи і не розповсюджується на виконання архівними установами запитів соціально-правових, майнових, тематичних, біографічних, генеалогічних, які керуються Законами України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про Національний архівний фонд та архівні установи». Метою і сферою дії Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації. 

 Частиною 1 статті 1 Закону визначено, що публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Виконання запиту на інформацію не потребує узагальнення, аналітичної обробки даних, не вимагає створення у відповідь на запит нової інформації або створення її в інший спосіб. В частині 1 статті 5 Закону зазначено, що доступ до публічної інформації і забезпечується шляхом систематичного та оперативного її оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет, на інформаційних стендах та будь-яким іншим способом.

Водночас, для виконання запиту, що стосується пошуку ретроспективної інформації за документами архіву, виконавцем ретельно вивчаються відомості, які містяться в заяві, проводиться виявлення витребуваних відомостей в документах, у разі наявності таких відомостей, оформлюється відповідна архівна довідка (офіційно затверджений архівом документ, що має юридичну  силу і містить (підтверджує) інформацію про предмет запиту на підставі документів архіву із зазначенням їх пошукових даних.

Таким чином, запит з питань отримання відомостей за архівними документами не відносяться до категорії, що підпадають під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації». Порядок розгляду на виконання таких запитів регулюється положенням законів України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про національний архівний фонд та архівні установи».

ДОКЛАДНІШЕ: ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

ПЕРЕЛІК ВИДІВ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, розпорядником якої є Державний архів Одеської області

1.Інформація про організаційну структуру, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);

2.Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних) прийняті розпорядником,проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

3.Перелік та умови отримання послуг, що надаються цим органом, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

4.Порядок складання подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;

5.Інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;

6.Інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;

7.Проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;

8.Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;

9.Загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;

10.Звіти, в тому числі, щодо задоволення запитів на інформацію;

11.Інформацію про діяльність архіву а саме про: місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти; прізвище, ім’я по батькові, службові номери засобів зв’язку, директора та його заступників, а також керівників відділів, основні функції структурних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом; розклад роботи та графік прийому громадян; вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад; перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, еобхідних для надання послуг, правила їх оформлення; порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб’єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;

12.Іншу інформацію про діяльність архіву, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом.

ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ

Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

РОЗТАШУВАННЯ МІСЦЯ, ДЕ НАДАЮТЬСЯ НЕОБХІДНІ ЗАПИТУВАЧАМ ФОРМИ І БЛАНKИ УСТАНОВИ

Місце, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи розташоване у кабінеті № 6 (канцелярія) корпус №1 Державного архіву Одеської області вулиця Жуковського 18, місто Одеса.