2001 – Архів. Документ. Історія. Сучасність

Архів. Документ. Історія. Сучасність: Збірка наукових статей та матеріалів // Праці Державного архіву Одеської області. – Т. IV. – Одеса: Друк, 2001. – 381 с.
Докладніше: Білоусова Л.Г., Малінова Г.Л., Мальченко В.М., Сапожников І.В. Перша міжнародна науково-практична конференція «Архів. Документ, Історія. Сучасність» // Архіви України. – 2000. – № 4-6. – С. 71-79

РОЗДІЛ І

Пиріг Р.Я. Сучасні тенденції архівного будівництва
Ляхоцький В.П. Історик, архівіст, педагог: нотатки до біографії Василя Біднова
Михальченко С.И. Документы юридического факультета фонда Варшавского университета в государственном архиве города Варшавы
Новохатський К.Є. Законодавство з архівної справи та деякі проблеми його вдосконалення
Поглубко Н.И. История архивного дела на Одесщине
Тевс Пол Архивные источники для изучения истории меннонитов в Российской империи и Советском Союзе, 1789-1930: некоторые наблюдения на примерах Одессы и Северной Америки
Адлер С.В. Из истории Государственного архива Одесской области: 1920-1932 годы
Алексеева В.Ю. Дореволюционные фонды
Арюпина Л.В. Материалы по истории Одессы в рукописном фонде ОГНБ им. М. Горького
Белоусова Л.Г. Международные связи Государственного архива Одесской области, 1920-2000 гг: опыт и перспективы
Дьомін О.Б. Проблеми видання джерел з історії міжнародних відносин другої половини XVI ст.
Дузь Л.П. Использование фондов ГАОО при написании истории и создании музеев учебных заведений
Желясков С.А. Органы управления Одессы и Одесской области во время немецко-румынской оккупации 1941-1944 годов
Мисечко А.І. До питания співпраці між Державним архівом Одеської області та громадськими організаціями Одещини
Ноткина О.Ю. Архив научной библиотеки Одесского национального университета им. И.И.Мечникова
Пережняк Б.А. Нормативно-правове забезпечення архівної справи в Україні
Студенников И.В. Проблемы современной архивнстики и региональный аспект истории Украины
Тодорашко З.Г. Архивы Приднестровья в контексте архивного дела Одесщины и Украины
Попова И.М. Народный архив: проблемы и перспективы
Хмарський В.М. Повчальний урок з історії архівної справи на Півдні України: про діяльність спеціальної комісії Одеського товариства історії та старожитностей

РОЗДІЛ ІІ

Бельский М.Р. Из истории печатного дела в Одессе
Бойко А.В. Ярмаркова торгівля на Півдні України останньої чверті XVIII – початку XIX століття
Вінцковський Т.С. Фонди архівів України про місцеві органи влади Центральної ради в Херсонській губернії
Гальчак С.Д. Особливості депортації цивільного населення з території Трансністрії на роботи до Німеччини
Гребцова И.С. Материалы по истории региональной периодической печати первой половины XIX в. в фондах ГАОО
Данилов Я.Я. Фонды и библиотека ГАОО в осуществлении программ общества «Одесский мемориал»
Донцова Т.Е. Роль знаменитых архитекторов Одессы в застройке старой Молдаванки
Ковальчук Л.В. Архивные документы как основной источник изучения истории массовых репрессий в СССР
Лущик С.З. К истории террора в Одессе: судьбы офицеров
Максимюк Т.И. Документи з приватної збірки про будівництво маяка на землях Одеського Свято-Успенського монастиря (1817-1820 рр.)
Малинова Г.Л., Сапожников И.В. А.А.Рябинин-Скляревский и штрихи истории Одесского Национального университета
Матяш І.Б. Джерела до історії Одеського археологічного Інституту
Паниван А.М. Первые годы деятельности Ришельевского лицея
Париенко Г.К. Использование источников архивов Одессы при изучении истории капитального строительства на юге Украины
Петришина Л.В. Документи Державного архіву Одеської області про участь жінок у просвітницькому русі
Абрамов В.О., Полищук Н.С., Савченко В.В. Из истории формирования коллекции академической живописи в собрании Одесского художественного музея
Самойлов Ф.О. Матеріали ДАОО про деякі маловідомі сторінки історії Новоросійського університету
Сапожников И.В., Сапожникова Г.В. Первые годы Одессы черноморские казаки и И.М.Де-Рибас
Сапожников И.В. Новый архивный документ середины XVI века по истории Северного Причерноморья и Кучубея – предшественника Одессы
Солодова В.В. Одесское императорское общество истории и древностей и художественные собрания Одесского историко-краеведческого музея
Сурева Н.В. Історія дворянства Південної України в матеріалах канцелярії Херсонського військового губернатора Шевченко С.І. Документи державного архіву Одеської області про відносини градоначальника з Іноземними консульствами на межі ХІХ-ХХ ст.
Щетников В.П. До проблеми вивчення Історії Одеського національного університету в роки Великої Вітчизняної війни
Кузьмич Ю.А. Дитяче містечко їм. Комінтерна в документах та матеріалах ДАОО та бібліотеки ОНЮА

РОЗДІЛ ІІІ

Барвінська П.І. Украінсько-німецькі відносини у 1918 році
Белоусова Л.Г. История немцев на Юге Украины (ХІХ – нач. XX вв.): к вопросу о состоянии и археографической разработке источников Государственного архива Одесской области
Євпатова Л.П. Ідея українського конституціоналізму та його розвиток
Ігнатуша О.М. Критичний огляд розвитку синодальної церкви на Півдні України (20-30-ті роки XX ст.)
Загуляєв Т.І. Словесні суди на Правобережжі першої половини XIX ст.
Каюк Д.Г. До історії нобілітації греків Південної України в юнці XVIII – на початку XIX ст.
Келер А.Н. Различные источники об изменениях в немецкой топонимике Одесского региона
Коциевский А.С. Источники по истории религиозно-общественных движений конца XVIII -первой половины XIX веков в Государственном архиве Одесской области
Ластовськии В.В. Економічний стан православного приходського духовенства в Україні у XVII ст.
Плесская Э.Г. Документы Государственного архива Одесской области о немецкой котонизации Причерноморья
Пушков И.М. Болградская гимназия: страницы истории
Сапожников И.В. Начало Задунайской сечи: Дунайская паланка и кош в Катырлезе (1776-1795 гг.)
Топалова С.Д. Из истории одного болгарского села на Одесщине: версии и архивные данные
Щербак Н.О. Антиукраїнська політика російського самодержавства на початку XX століття

РОЗДІЛ IV

Березин С.Е. Биографии историков-профессоров и преподавателей Новороссийского университета (по материалам фондов ГАОО)
Карамыш Е.Н. Общественная и благотворительная деятельность Д.С.Инглези
Лысь В.Н. Архив А.В.Блещунова как составная часть основного фонда Одесского муниципальногомузея личных коллекций Малинова Г.Л. Имя, возвращенное истории (директор архива Е.И.Багров-Дышловой)
Мирошниченко В.А. И.А.Линниченко: к изучению крымского периода жизни историка
Новікова Л.В. Персональний фонд Аполлона Скальковського в Державному архіві Одеської області: втрати і знахідки
Остапова С.И. О судьбе коллекции, собранной профессором И.А.Линниченко для создания музея Одессы
Подкупко Т.Л. Архівна база дослідження діяльності гетьмана ханської України Петра Іваненка (Петрика)
Полевщикова Е.В., Третьяк А.И. Письма полковника Стемпковского генералу Рошешуару
Попова Т.Н. Биоисториографические исследования по материалам фондов ГАОО
Сапожников И.В. А.А.Рябинин-Скляревский как историк украинского казачества и биограф его вождей
Синявська О.О. Особистий фонд О.І.Маркевича в Державному архіві Одеської області
Слюсарь Ю.А. Градоначальник П.А.Зеленой в документах Государственного архива Одесской области и Одесского историко-краеведческого музея
Солончук Е.А. Награждение немецких колонистов в XIX веке
Харковенко В.В. Некоторые методические аспекты генеалогических исследований
Шумейко Д.А. Материалы к биографии П.М.Бицилли в фондах Государственного архива Одесской области
Яворская Е.Л. Архив Е.Петрова в Одесском литературном музее

ДОДАТКИ

Каюк С.М. Рецензія на книгу: Малинова Г.Л., Сапожников И.В. «А.А.Рябинин-Скляревский. Материалы к биографии» (Праці Державного архіву Одеської області. – Т. І).
Білоусова Л.Г. История немцев на Юге Украины (ХІХ-нач XX вв ): перечень фондів (додаток до статті)