Колегія

Колегія Державного архіву Одеської області (Держархів) є  консультативно-дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності, перспективи розвитку архівної справи та діловодства.

У своїй роботі колегія керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Укрдержархіву та цим положенням.

Основні завдання колегії:

Обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності Держархіву та архівних установ Одеської області.

Розглядає пропозиції щодо:

-подання пропозицій відповідним органам стосовно удосконалення законодавства та нормативно-правових актів з питань, що регулюють діяльність у галузі архівної справи та діловодства;

-забезпечення співпраці з Одеською обласною державною адміністрацією (далі – облдержадміністрація), Укрдержархівом, структурними підрозділами облдержадміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування у сфері архівної справи та діловодства;

-розширення міжнародного співробітництва у сфері архівної справи та діловодства.

Обговорює прогнози і проєкти програм розвитку архівної справи та діловодства, інші програми та визначає шляхи їх реалізації Держархівом та архівними установами області.

Аналізує стан дотримання законодавства з питань архівної справи та діловодства, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни у Держархіві та архівних установ області. 

Розглядає питання про стан дотримання Держархівом фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків.

Розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності Держархіву, архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад, трудових архівів.

Розглядає результати роботи Держархіву, архівних установ, трудових архівів, архівних підрозділів підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності й підпорядкування (у межах компетенції).

Аналізує стан роботи Держархіву, архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад, трудових і приватних архівів з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина з усіх напрямів діяльності.

Розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на Держархів.

До складу колегії входять:

-директор Держархіву (голова колегії), його заступники, керівники структурних підрозділів Держархіву;

-представник профспілки;

-керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, посадові особи органів місцевого самоврядування, начальники архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад (за згодою);

-представники вищих навчальних закладів, громадських організацій (за згодою). Кількісний та персональний склад колегії визначається директором Держархіву.