Інструкція для користувачів | User instruction | Инструкция для пользователей

База цифрових копій описів всіх наявних фондів Радянського періоду та періоду Незалежності: інструкція для користувачів

Натисніть на спеціальне посилання на базу цифрових копій або зробить перехід до бази за прямим посиланням:

https://archive.odessa.gov.ua

Увага! Для ознайомлення з інформацією про структуру та склад фондів натисніть посилання «ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФОНДИ». Вказана інформація доступна у відповідних розділах офіційного веб-сайту Державного архіву Одеської області:  [UA] [RU] [EN]

База цифровых копий описей всех наличных фондов Советского периода и периода Независимости: инструкция для пользователей

Нажмите на специальную ссылку на базу цифровых копий или сделайте переход на базу данных по прямой ссылке:

https://archive.odessa.gov.ua

Внимание! Для ознакомления с информацией о структуре и составе фондов нажмите ссылку «ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФОНДИ» / «Информация о фондах». Данная информация доступна в соответствующих разделах веб-сайта:  [UA] [RU] [EN]

Database of digital copies of the inventories of all available funds of the Soviet period and the period of Independence

Click a link to a special database of digital copies or go to the base by direct link:

https://archive.odessa.gov.ua

Attention! To get the information on the structure and composition of the fund, click “Information about funds” / «ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФОНДИ». The information is available in the relevant sections of the official website of the State Archives of Odessa Region:  [UA] [RU] [EN]

Для перегляду цифрових поаркушних фотокопій, на головній сторінці модулю потрібно натиснути на зображення головної папки [1].
У новому вікні [2] знаходяться папки з описами фондів за тисячною нумерацією, відповідно: папка «r00001-01000» – це фонди від №1 до №1000; папка «r01001-02000» – це фонди від №1001 до №2000 тощо. 
У новому вікні [3] знаходяться папки з описами фондів за нумерацією по сотнях фондів, відповідно: папка «r00001-01000» / «r00001-00100» – це фонди від №1 до №100; «r00001-01000» / «r00101-00200» – це фонди від №101 до №200 тощо. 
Увага! Назви папок 00001-01000, 01001-02000 тощо відповідають наскрізній (тобто, повній) нумерації фондів! Однак, серед фондів Радянського періоду та періоду Незалежності є втрачені, передані, об’єднані та утилізовані фонди (тобто, папки для вказаних фондів не розміщуються). 
У новому вікні [4] оберіть папку з номером фонду та опису (наприклад: «r00002 01» – це фонд Р-2, опис 1). У новому вікні [5] буде відображено всі поаркушні фотокопії опису, у файлах формату .jpg. 
Для поаркушного перегляду натисніть на зображення фотокопії для відкриття вікна перегляду [6]. У вікні перегляду передбачена навігація: перегляд попереднього зображення «<», перегляд наступного зображення «>». Для збільшення зображення потрібно натиснути правою кнопкою миші на зображення та обрати у діалоговому вікні позицію «відкрити оригінальне зображення у новій вкладці» [7]. Це зображення можна ще збільшити, натиснув на кнопку «+».


Бажаємо приємного перегляду нової цифрової бази даних – поаркушних фотокопій описів у форматі .jpg! 

Для просмотра цифровых полистовых фотокопий, на главной странице модуля необходимо нажать на изображение главной папки [1].
В новом окне [2] находятся папки з описями фондов согласно тысячной нумерации, соответственно: папка «r00001-01000» – это фонды от №1 до №1000; папка «r01001-02000» – это фонды от №1001 до №2000 и т.д. 
В новом окне [3] находятся папки с описями фондов согласно нумерации по сотням фондов, как-то: папка «r00001-01000» / «r00001-00100» – это фонды от №1 до №100; «r00001-01000» / «r00101-00200» – это фонды от №101 до №200 и т.д. 
Внимание! Названия папок 00001-01000, 01001-02000 и т.п. соответствуют сплошной (а именно, полной) нумерации фондов! Однако, среди этих фондов имеются утраченные, переданные, объединённые и утилизированные фонды (то есть, папки для указанных фондов не размещаются).
В новом окне [4] выберите папку с номером фонда и описи (например: «r00002 01» – это фонд Р-2, опись 1). В новом окне [5] отобразятся все полистовые фотокопии описи, в файлах формата .jpg. 
Для полистового просмотра нажмите на изображение фотокопии [6]. В окне просмотра предусмотрена навигация: просмотр предыдущего изображения «<», просмотр следующего изображения «>». Для увеличения изображения необходимо нажать правой кнопкой на изображение и выбрать в диалоговом окне позицию «открыть оригинальное изображение в новой вкладке» [7]. Это изображение можно увеличить, нажав на кнопку «+».


Желаем приятного просмотра новой цифровой базы данных – полистовых фотокопий описей в формате .jpg! 

To view the digital one-page photocopies at the homepage of the module click on the image of the main folder [1].
In new window [2] are placed folders with descriptions of the funds in thousands numbered accordingly: a folder “r00001-01000” – funds from #1 to #1000; folder “r01001-02000” – funds from #1001 to #2000 etc.
In new window [3] are placed folders with inventories of the funds in hundreds numbered accordingly: Folder “r00001-01000” / “r00001-00100” – funds from #1 to #100; “R00001-01000” / “r00101-00200” – funds from #101 to #200 etc.
Attention! The names of folders 00001-01000, 01001-02000 and so on fully match the numbering of the funds! However, among the funds of the Soviet period and the period of independence there are lost, transferred, combined and utilized funds (it means that folders with digital copies of the inventories of these funds are not placed).
In new window [4] choose the folder with the number of the inventory and the fund (eg: «r00002 01» – a fund P-2, inventory 1).
In new window [5] are showed all photocopies of the inventory in file format .jpg.
To view the photocopies click on the image to open the preview window [6]. Preview window provides navigation: view previous image “<“, view next image “>”.
 To zoom click on the image and choose in the dialog position “open the original image in new tab” [7].
This image can be further increased by clicking “+”.


Have a pleasant viewing of the new digital database of the inventories in file format .jpg!